ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประนีประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัวผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Network)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประนีประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัวผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Network)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยเฉพาะการประนีประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัว และเนื่องด้วยปัจจุบันประชาชนเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ได้ง่ายขึ้น จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประนีประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัวผ่านเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประนีประนอมข้อพิพาทคดีครอบครัว และเพื่อให้จำเลยในคดีครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว อันเป็นการพัฒนาการสื่อสารภายนอกองค์กร อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากและศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ